ALGEMENE VOORWAARDEN

Laatst aangepast: 01/03/2024

Algemene bepalingen

 • Dierenarts Ines Laurent (ordenummer 5445) is actief als zelfstandige met ondernemingsnummer 0765 916 453 onder de bedrijfsnaam Equines. Alle officiële correspondentie gebeurt naar het adres Lorkenlaan 10, 2390 Malle.
 • Een cliënt is elke persoon die op welke manier ook een paardachtige (paard, pony, ezel) of andere diersoort ter onderzoek of behandeling aanbiedt aan Equines. Deze persoon kan, maar hoeft niet, de (enige) eigenaar van het dier te zijn.
 • Iedere cliënt die dienstverlening vraagt aan Equines verklaart zich akkoord met de algemene voorwaarden welke terug te vinden zijn op www.paardentandarts-ines.be/algemene-voorwaarden/.

Betalingsmodaliteiten & tarieven

 • Elke prestatie, uitgevoerd door de dierenartsen van Equines, dient de dag van de geleverde prestatie contant, via bancontact of via overschrijving betaald te worden. Indien gewenst, kan nadien een factuur doorgemaild worden.
 • Equines kan in uitzonderlijke gevallen of bij professionele klanten (met BTW-nummer) toestemming geven om via overschrijving te betalen met een betalingstermijn van maximum 15 kalenderdagen na de geleverde prestatie en/of factuurdatum. Wanneer deze betalingstermijn overschreden wordt, volgt een toeslag van 5%.
 • Bij laattijdige/niet betaling wordt per aanmaning een administratieve kost van €10 in rekening gebracht bovenop de toeslag van 5%. Wordt hieraan geen gevolg gegeven dan wordt het dossier onmiddellijk overgemaakt aan een incassobureau of advocaat. Alle bijkomende kosten die hieruit voortvloeien zijn ten laste van de cliënt. Equines behoudt zich het recht voor om geen verdere diensten meer te verlenen aan een dergelijke cliënt, uitgezonderd acuut optreden van levensbedreigende situaties voor de patiënt.
 • De lijst van de tarieven (inclusief BTW) is terug te vinden op www.paardentandarts-ines.be/tarieven. Deze tarievenlijst kan te allen tijde aangepast worden.

Voorzieningen en werkwijze

 • De cliënt stemt ermee in dat de dierenartsen van Equines het dier op elk tijdstip van de behandeling mogen sederen teneinde veilig en kwalitatief te kunnen werken.
 • De dierenartsen van Equines behouden zich te allen tijde het recht om behandelingen te weigeren in onveilige omstandigheden voor zowel de dierenarts, de patiënt als voor derden.
 • Alle paardachtigen die aangeboden worden ter behandeling worden beschouwd als niet-voedselproducerend. Indien dit niet het geval is, dient de eigenaar dit vooraf te melden. De eigenaar dient het paspoort van het dier altijd te kunnen voorleggen.
 • Bij iedere dienstverlening dient een volwassen persoon, bij voorkeur de eigenaar, aanwezig te zijn en deze dient in staat te zijn om het paard adequaat vast te houden. Deze persoon verbindt zich ertoe strikt de richtlijnen te volgen die de dierenarts geeft om een veilige werkomgeving te creëren.
 • De cliënt brengt Equines voorafgaand aan de behandeling op de hoogte indien het te behandelen paard een geschatte waarde heeft van meer dan 50 000 euro en/of het een competitiepaard met professioneel doel betreft.
 • De cliënt brengt Equines op de hoogte indien er medische problemen bekend zijn die van belang kunnen zijn voor de behandeling. Zo ook dient de cliënt Equines voor aanvang van de behandeling op de hoogte te brengen indien het een drachtige merrie betreft. Behandeling van drachtige merries in de laatste 3 maanden van de dracht gebeurt na een kosten-baten-analyse en in overleg met de eigenaar. De mogelijk verbonden risico’s bij de behandeling van drachtige merries zijn ten laste van de cliënt.

Geschillen en schadeclaims

 • Elke diergeneeskundige overeenkomst omhelst een behandelingsovereenkomst. Er kan dus in geen geval sprake zijn van een resultaatverbintenis. De klant is eveneens op de hoogte dat elk diergeneeskundig ingrijpen risico’s met zich meebrengt. De dierenartsen van Equines zullen met kennis en kunde deze risico’s zo veel mogelijk beperken en –in geval van specifieke risico’s– de cliënt hierover inlichten.
 • Klachten of onregelmatigheden van deontologische aard dienen gemeld te worden aan de Orde Der Dierenartsen.
 • In geval van betwisting zijn uitsluitend de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen bevoegd, en, bij bevoegdheid van het vredegerecht, het vredegerecht van het 7de kanton te Antwerpen.
 • Equines onderschreef conform de wet van 19 maart 2014 een verzekeringscontract Beroepsaansprakelijkheid.